Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Свечено обележани денот на Координацијата на Советите и Представниците на националните малцинства за Град Загреб и Меѓународниот ден на човекови права

Во недела, на 10 декември 2023 година по повод денот на Координацијата на Советите и Представниците на националните малцинства за Град Загреб и Меѓународниот ден на човекови права во Новинарскиот дом во Загреб се одржа свечана седница. На седницата, на присутните учесници пригодно им се обратија: заменикот на председателот на Координацијата г. Борис Милошевиќ, заменикот на градоначалникот на Град Загреб г. Лука Корлает и председателот на Советот на национални малцинства на Република Хрватска г. Тобор Варга, кои честитајќи, ја истакнаа важноста на советите и представниците на националните малцинства преку кои припадниците на национални малцинства успешно ги остваруваат своите права во текот на изминатите 20 години. Покрај бројните граѓани и членови/ки на советите и представници на националните малцинства на свечената седница присуствуваа и амбасадори и представници на амбасадите на матичните држави на националните малцинства во РХ на кои им беа врачени благодарници во знак на благодарност за потпората на Координацијата и советите и представниците во изминатите 20 години.
Меѓународниот Ден на човекови права се обележува на 10 декември секоја година, на денот кога 1948 година Општото собрание на Обединетите народи ја усвиле Општата декларација за човекови права со која се повикуваат сите народи да го признаат правото на достоинство и еднакви и неотуѓиви права на секој човек како темел на слободата, правдата и мирот во светот.

Obilježen dan Koordinacije Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i Međunarodni dan ljudskih prava

U nedjelju, 10. prosinca 2023. godine, povodom dana Koordinacije Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i Međunarodnog dana ljudskih prava održana je svečana sjednica u Novinarskom domu. Tijekom svečane sjednice okupljenim sudionicima obratili su se: zamjenik predsjednika Koordinacije g. Boris Milošević, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba g. Luka Korlaet, te predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske g. Tibor Varga koji je čestitajući Dan Koordinacije i Međunarodni dan ljudskih prava dao naglasak na važnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, putem kojih pripadnici istih uspješno ostvaruju svoja prava tijekom proteklih 20 godina.
Pored brojnih građana i članova/ica vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, na
svečanoj sjednici prisustvovali su veleposlanici i predstavnici veleposlanstava matičnih država nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kojima su uručena priznanja u znak zahvale za 20 godina potpore Koordinacije i Vijeća te Predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebu.
Međunarodni Dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca svake godine, na dan
kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o
ljudskim pravima kojom se pozivaju svi narodi na priznavanje dostojanstva te
jednakih i neotuđivih prava svakog čovjeka kao temelj slobode, pravde i mira u
svijetu
.