Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Студиско патување на Крк / Studijsko putovanje na otoku Krku

Со цел зачувување на македонскиот јазик и култура, соработка со носителките на наставата по македонски јазик по моделот Ц, учење на говорот преку комуницирање и дружење со заедницата, и со цел стекнување знаења во врска со изворните историски Read more

Opširnije