Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Средба со заменик министерот за надворешни работи Фатмире Исаки / Susret sa zamjenicom ministra vanjskih poslova Fatmire Isaki

Средба со заменик министерот за надворешни работи Фатмире Исаки

Заменик министерот за надворешни работи Фатмире Исаки на 11 октомври 2023 г. оствари средба со советниците и председателката на Советот на македонското
национално малцинство на Град Загреб гѓа Иринка Агелова-Попржан.

Средбата се реализира за време на престојот во рамките на службената посета во
Загреб, а по повод Денот на советот кој се одбележува на 11 октомври.
Упатувајќи честитки по повод државниот празник 11 октомври и денот на Советот на македонското национално малцинство на Град Загреб гостите изразија задоволство од позитивната динамика и квалитет на активностите на Советот во негувањето на идентитетот,
јазикот, културата, традицијата и верата на Македонците во Загреб.
Средбата ја потврди соработката и грижата на матичната држава за иселениците, на која присуствуваа и представниците на македонската Амбасада во Загреб.

Susret sa zamjenicom ministra vanjskih poslova Fatmire Isaki

Zamjenica ministra vanjskih poslova Fatmire Isaki ostvarila je susret s vijećnicima i
predsjednicom Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba g-đa Irinka Angelova-
Popržan
. Susret je realiziran za vrijeme boravka u službenom posjetu Zagrebu, a povodom Dana Vijeća koji se obilježava 11. listopada. Uz čestitke povodom državnog praznika 11. listopada i Dana Vijeća, današnji susret potvrdio je da su skrb i briga o svojim iseljenicima temeljne zadaće makedonskim institucijama. Na susretu u Vijeću makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, zamjenici ministra Isaki su se pridružili i predstavnici makedonskog Veleposlanstva u Zagrebu.