Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Средба со заменик министерот за надворешни работи Фатмире Исаки / Susret sa zamjenicom ministra vanjskih poslova Fatmire Isaki

Средба со заменик министерот за надворешни работи Фатмире Исаки

Заменик министерот за надворешни работи Фатмире Исаки на 11 октомври 2023 г. оствари средба со советниците и председателката на Советот на македонскотонационално малцинство на Град Загреб гѓа Иринка Агелова-Попржан.Средбата Read more

Opširnije