Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Makedonski jezik sa sociolingvističkog aspekta

Македонскиот јазик од социолингвистички аспект

Советот на македонското националнао малцинство за Град Загреб, во соработкасо Д-р Борјана Прошев-Оливер, виша лекторка и професорка на ФилозофскиотФакултет во Загреб, на Катедрата за македонски јазик, и во присуство напредстојникот на Одсекот за Јужнословенски Read more

Opširnije