Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

ТРИБИНА – КНИЖЕВНОСТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА во Град Загреб – МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ

„Сите суштества се раѓаат со инстинкт за преживување.
Пајацијте, за да преживет, ткаат мрежи.
Луѓето за да преживеат, ткаат приказни.
Тие се сржта на нашиот живот, ´рбетот на нашиот идентитет „

― Горан Стефановски

Во петок, на 12 април 2024 година во организација на Координацијата на
Советите и представниците на националните малцинства и Советот на
македонското национално малцинство за Град Загреб се одржа Трибина на
тема Книжевноста на националните малцинства во Град Загреб со посебен
осврт на македонската книжевност.
Поздравен збор упати председателката на Советот на македонското
национално малцинство за Град Загреб Иринка Ангелова-Попржан,
истакнувајќи ја важноста на книжевноста на националните малцинства во
Хрватска како неизоставен елемент во развојот и одржувањето на културниот и
националниот идентитет на малцинставата од една страна, како дел од
хрватскиот културен и мултикултурален мозаик, истовремено учејќи на
прифаќање на културната, уметничката и историската традиција на
малцинставата во Хрватска од друга страна.
Председателот на Координацијата на советите и представниците на
националните малцинства за Град Загреб Армин Хоџиќ, срдечно ги поздрави
присутните, а во име на новоформираната Книжевна секција говореа гѓа Весна
Ивезиќ о проф. Сеад Алиќ , истакнувајќи дека токму богатите култни темели на
националните малцинстава се основа за културна соработка меѓу
малцинставта.
Книжевната вечер беше посветена на македонската книжевност, по одржаните
поздравни говори, на присутните им се обрати представничка од македонското
национално малцинство Тинка Барбутов-Крстева проф. по македонски јазик и
книжевност,вработена како библиотекарка во I. Гимназија во Загреб. Ја
представи Македонија како колевка на словенската писменост, македонската
книжевност воопшто, развојот од средниот до 19 век, како и карактеристиките
на современата македонска книжевност. Во улога на модератор и панелист ги
модерираше панелите посветени на читање текстови на современи македонски
автори и авторки.
Покрај бројните Македонци и членови на Советот, на трибината присуствуваа и
представници на другите национални малцинства во Град Загреб.

TRIBINA
KNJIŽEVNOST NACIONALNIH MANJINA
Grada Zagreba
MAKEDONSKA KNJIŽEVNOST

„Sva su stvorenja rođena s instinktom za preživljavanje.
Pauci, da bi preživjeli, pletu mreže.
Ljudi da bi preživjeli pletu priče.
One su srž našeg života, okosnica našeg identiteta“

– Goran Stefanovski

U petak, 12. travnja 2024. godine, u organizaciji Koordinacije Vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina Grada Zagreba i Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada
Zagreba održana je Tribina na temu Književnost nacionalnih manjina Grada Zagreba
s osvrtom na makedonsku književnost.
Predsjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba Irinka
Angelova-Popržan uputila je okupljenim sudionicima pozdravnu riječ govoreći o
važnost književnosti nacionalnih manjina u Hrvatskoj, istaknuvši da je književnost
neizostavan element u razvoju i održavanju kulturnog i nacionalnog identiteta
manjina s jedne strane, dok je književnost manjina u isto vrijeme i dio hrvatskog
kulturnog i multikulturalnog mozaika, odnosno uči društvo na prihvaćanju kulturne,
umjetničke i povijesne tradicije manjina u Hrvatskoj s druge strane.
Predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba
Armin Hodžić srdačno je pozdravio sudionike, a u ime novoformirane književne
sekcije obratili su se gđa Vesna Ivezić i prof. Sead Alić istaknuvši da je bogato
kulturno zaleđe koje svaka manjina ima osnova za kulturnu surudanju među
nacionalnim manjinama.
Književna večer bila je posvećena makedonskoj književnosti, te se nakon pozdravnih
obraćanja sudionicima obratila predstavnica makedonske nacionalne manjine Tinka
Barbutov Krsteva prof. makedonskog jezika i književnosti, knjižničarka u zagrebačkoj
I.Gimnaziji, predstavljajući Makedoniju kako koljevku slavenske pismenosti,
makedonsku književnost općenito, razvoj književnosti u razdoblju od srednjeg vijeka
do 19. stoljeća, karakteristike suvremene makedonske književnosti. U ulozi
moderatorice i panelistice moderirala je panele posvećene čitanju tekstova
suvremenih makedonskih autora/ca.
Pored brojnih Makedonaca i članova/ica Vijeća , na trinini su prisustvovali i
predstavnici drugih nacionalnih manjina.