Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Зборувај ми на својот јазик / Pričaj mi na tvom jeziku

Да зборуваме на нашиот мајчин јазик!


Учениците со своите наставнички по македонски јазик и култура во основните
загрепски училишта проф. Деспина Белчовска Велинска и во I. Гимназија во Загреб
проф. Ивана Брезовец учествуваа на 10-та јубелејнa прослава по повод одбележувањето
на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик.

Меѓународниот ден на мајчиниот јазик ширум светот се одбележува секој 21 февруари како потсетник на важноста на мајчиниот јазик.

Мајчиниот јазик е важен не е само затоа што за прв пат сме го чуле од момоментот на
нашето раѓање, туку мајчиниот јазик е огледало на нашите души. Со мајчиниот јазик се служиме најпрецизно, најнежно. Со него најјасно ги изразуваме мислите и чувствата.
Па тогаш да зборуваме на нашиот мајчин јазик!

Да го учиме и негуваме затоа што е важен за нашето култрурно наследство, затоа што е основно обележје на секој поединец, односно не идентификува како припадници на нашиот македонски народ.

И се додека се зборува, чита и слуша, Македонскиот јазик е дел од јазичната разноликост на глобално ниво.


Govorimo materinski jezik !


Učenici i nastavnice makedonskog jezika i kulture po modelu C u zagrebačkim osnovnim školama prof. Despina Belčovska-Velinska, te u I. Gimnaziji u Zagrebu prof. Ivana Brezovec sudjelovali su na 10. jubilarnoj proslavi Međunarodnog dana materinskog jezika.

Svake godine 21. veljače obilježava se ovaj dan da nas podsjeti na važnost materinskog
jezika.

Мaterinski jezik je važan ne samo zato što smo ga prvog čuli nakon našeg rođenja, već je
materinski jezik ogledalo naših duša. Materinskim se jezikom služimo najpreciznije,
najnježnije. Jasnije izražavamo misli i osjećaje.

Stoga na svom materinskom jeziku govorimo i razgovarajmo, slušajmo ga, čitajmo i njegujmo
zato što je važan za naše kulturno nasljeđe i važno je obilježje svakog pojedinca. Također nas identificira kao pripadnike našeg makedonskog naroda.

I sve dok se govori, čita i sluša, makedonski je jezik dio jezične raznolikosti na globalnoj
razini.