Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Financijsko izvješšće za period 01.01.-31.12.2022.