Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba

Zahvalnica Makedonske pravoslavne crkve